Nem kell várnod, azonnal kezdhetsz!

Online jelentkezés, befizetés!

B+E kategória vállalási feltételek

B+E kategória vállalási feltételek

 1. Képző szerv megnevezése, címe, telefonszáma, e mail címe:
 • ZSIKLA Oktató- és szolgáltató Bt.
 • 2900. Komárom, Frigyes tér 2-3.
 • Telefon: 20/225-37-55, 20/225-37-89
 • zsiklaautosiskola@gmail.com
 • www.zsikla.hu
 1. A cég formája:
 • Betéti társaság
 1. Cégbírósági bejegyzés száma:
 • 11-06-002743/1993.
 1. Iskolavezető neve:
 • Zsikla György
 1. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontjai:
 • 2900. Komárom, Klapka György út 35.
 • Telefon: 20/225-37-89
 • Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-16 óra között

 

 1. Telephelyek címe, telefonszáma:
 • 2900. Komárom, Ácsi út 24.

„BE” kategória meghatározása:

a „B” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

Tanfolyamra való felvétel módja:

- Tanfolyamra ügyfélfogadó irodáinkban Jelentkezési adatlap kitöltésével jelentkezhet, szükséges a személyi igazolványa, a lakcímkártyája és a B kategóriára érvényes vezetői engedélye. Ekkor történik a Képzési Szerződés megkötése. 
 

 

A „BE” kategóriás tanfolyamra való felvétel feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel, aki

- a 18. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

- „B” kategóriára, érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik, 

- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Kormrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

 

A tanfolyam kötelezően előírt óraszámai:

- elméleti foglalkozás: 14 óra

- gyakorlati foglalkozás: 16 óra és 1920 km menettávolság teljesítése
o + 1 vizsgaóra

 

Képzőszervünk az alábbi tantárgy felosztásban tartja az órákat:

- Elméleti oktatás:

- Közlekedési ismeretek:                          5 óra (1 tanóra 45 perc)
- Járművezetés elmélete:                         3 óra ( 1 tanóra 45 perc)
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:   3 óra (1 tanóra 45 perc) - rövidítése a továbbiakban: Szü.
- Munkavédelem tűzvédelem szállítás:    3 óra (1 tanóra 45 perc) - rövidítése: Mvéd
 

Az elméleti oktatás e-learning képzéssel is teljesíthető. Ennek igényét a jelentkezéskor kéri a tanuló.

- Járművezetési gyakorlat:

    - rutinvizsgára felkészítés:          6 óra (1 tanóra 50 perc)
    - főoktatás:                                  10 óra + 1 vizsgaóra (1 tanóra 50 perc)


Szerkezet és üzemeltetési ismeretek,  valamint a Munkavédelem oktatás valamint vizsga alól felmenthető, aki rendelkezik a 24/2005 GKM rendelet 3. melléklet 4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. pontjában szereplő végzettség vagy oklevél- valamelyikével. (pl: autószerelő, vagy mezőgazdasági gépszerelő szakképesítéssel, vagy egyetemen, főiskolán szerzett gépész végzettséggel rendelkezik) 
 

A felmentéshez szükséges, hogy a tanfolyamra történő jelentkezéskor, vagy legkésőbb a tanfolyam megkezdésekor az eredeti okiratot az autósiskolának bemutassa, majd ennek hitelesített példányát a kormányhivatalnak továbbítjuk. A felmentést a kormányhivatal engedélyezheti.

A képző szerv tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról. 24/2005.(IV.21.) GKM rend. alapján kötelezően előírt elméleti órákról történő, tantárgyanként 10 %-ot meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem bocsátható elméleti vizsgára. Képző szervünk pótfoglalkozást biztosít a tanuló részére, melynek időpontját egyeztetjük.

Oktatás helyszíne: Elmélet: Komárom, Frigyes tér 2-3. vagy e-learning képzés

Gyakorlat: Komárom, Ácsi út 24. tanpálya, illetve városi forgalom

Oktatás ideje: Az oktatási időpontok tájékoztató jellegűek, a konkrét időpontokról a tanfolyam megkezdésekor tájékoztatjuk tanulóinkat.

Vizsgák helyszíne: Elméleti vizsga: Tatabánya, Táncsics M. u. 1/d. 

Forgalmi gyakorlati vizsga induló pontja: Komárom, Frigyes tér 2-3.

Rutin vizsga: 2800 Tatabánya, Réti út 200.
 

Vizsgakövetelmények:

A „BE” kategóriás képzés vizsgatárgyai

 

 

Vizsgatárgy típusa

 

 

vizsgatárgyak

 

 

vizsgatárgy fajtája

 

 

Vizsgadíj

 

 

Elmélet

 

 

Közlekedési ismeretek

Szerkezeti és üzemeltetési ism.

Munkavédelem

 

Számítógépes Elméleti Vizsga (SZEV)

 

 

10.500,-Ft/ tantárgy

 

 

Gyakorlat

 

 

Rutin vizsga:

Forgalmi vezetés

 

Technikai kezelés manőverezés

Vezetési gyakorlat

 

9.700,- Ft

24.000,- Ft

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

65.200,- Ft

 

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

- 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

- B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

- írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Kormrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

- 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet)

- az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik

- Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit (9 hónapon belül legalább egy vizsgát kell tenni), akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 

Az elméleti vizsga:

A hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,

b)az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,

c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Ha a vizsgázó ez idő alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, (azaz nem tesz addig sikeres forgalmi vizsgát) akkor sikeres elméleti vizsgája érvényét veszti, (valamint az addigi gyakorlati oktatás is.) Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

 

Gyakorlati oktatás

Sikeres elméleti vizsga után kezdheti meg a tanuló a járművezetési gyakorlatot, melyhez képzőszervünk biztosítja a járművet

A gyakorlati oktatások időpontját a tanuló a szakoktatóval egyezteti.

Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 1. sikeres elméleti vizsgát tett az összes elméleti vizsgatárgyból,
 2. A vizsgatárgyhoz előírt oktatáson részt vett
 3. 18 éves,
 4. megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 5. a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 1-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 1. sikeres elméleti és rutin vizsgát tett,
 2. 18 éves,
 3. a kötelező gyakorlati főoktatási órákat igazoltan teljesítette
 4. megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 5. a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 1-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)
 6. 5 sikertelen forgalmi vizsga esetén a KAV kezdeményezi a tanuló PÁV vizsgálatát.

 

A vizsgaigazolás

A sikeres forgalmi vizsga után, amennyiben minden szükséges iratot leadott a tanuló, akkor a Kormányhivatal elektronikus úton küldi meg a vizsgaigazolást az okmányirodának. További ügyintézés az okmányirodában történik személyesen.

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

· A „BE” kategória megszerzéséhez előírt vizsgakövetelményeket teljesítette. 

· A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az is, hogy az alapfokú iskolai végzettség 24/2005 GKM rendelet 10. § (4) bekezdésének megfelelő hitelt érdemlő igazolása megtörténjen. (Amennyiben a tanuló az elméleti vizsgára történő jelentésig, - a tanfolyam kezdésétől számított 1 héten belül - Képző szervünknél leadja valamely a kritériumnak megfelelő iskolai bizonyítványát, vállaljuk annak a KAV-nál történő eredeti bemutatását, majd ezután a bizonyítványt visszaadjuk a tanuló részére. Ha a bizonyítvány leadása nem történik meg a fentiek szerint az elméleti vizsgára történő kiírásig, abban az esetben a tanulónak egyénileg kell azt bemutatnia a KAV-nál. (A bizonyítványról 1 db fénymásolatot is vinni kell. Célszerű, ha a tanuló a bizonyítványt az elméleti vizsga alkalmával magával viszi, és a vizsga előtt vagy után mutatja be)

· Közúti Közlekedési Elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát kell tennie abban az esetben, ha ez alól nem menthető fel (a mentesítésről alább található további információ). E tanfolyamot és vizsgát kizárólag a Megyei ill. Városi Vöröskereszt szervezi, autósiskolánktól függetlenül.

 

Mentesítések Köre:

Az elsősegélynyújtás vizsga alól felmenthető az a tanuló, akinek

- 1984. 01. 01-je után bármilyen kategóriás vezetői engedélye van, valamint Segédmotoros kerékpárra, Mezőgazdasági vontatóra vagy Lassú járműre vezetői igazolványt, vagy Trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt szerzett, 

- vagy a 204/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4 pontjában szereplő végzettség vagy oklevél- valamelyikével 

- vagy a közúti járművezető jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik.

A tandíj, és befizetésének módja:

A díjak megtekinthetők az alábbi linkek az Áraink menüpontban.

 

 

A tanfolyam díjainak befizetése az autósiskolában történik, melyről a tanuló bizonylatot kap. A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat pénzügyileg rendezze.


A hallgatónak lehetősége van a részletfizetésre, amely azt jelenti, hogy a tanfolyamra történő jelentkezéskor, vagy legkésőbb a tanfolyam elkezdésének napján első részletként 50.000,- Ft-ot fizet be.

Az esetlegesen felmerülő pótvizsga díjat a pótvizsga igénylésének időpontjában kell befizetni. Sikeres elméleti vizsga után (5 munkanapon belül) 50.000,- Ft befizetése esedékes. (Természetesen van arra is lehetőség, hogy a tanuló nagyobb összeget fizessen be, vagy akár a teljes díjat előre is be lehet fizetni, amely a továbbiakban a rendelkezésére fog állni.) 

Az utolsó részlet befizetésének a forgalmi vizsgára történő kiírásig kell megtörténnie.

 

A képzés megszakítása, a tanuló távozása

1. A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk, és az addig elvégzett oktatásról igazolást adunk ki.

2. Távozás esetén, ha a tanuló a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni 3 példányban kitölti a Képzési Igazolás adatlap Tanuló adatai részét, és ezt nyújtja be irodánkba.

A képzés megszakítása, és a tanuló távozása esetén is a tanuló köteles az addig igénybe vett szolgáltatások díját kifizetni, valamint a szerződésben meghatározott kezelési költséget, melynek díja 10.000,- Ft) Ezekben az esetekben a tanfolyamra meghirdetett kedvezmények nem vehetők igénybe.

Ha a tanuló nagyobb összeget fizetett be mint a ténylegesen felmerült költségek, és a szerződésbontási díj együttes összege, akkor a fennmaradó összeg visszafizetésre kerül.

Egyeztetés és pénzügyi elszámolás után a Képzési igazolás 1 példányát átadjuk a tanuló részére.
 

Tanuló jogai és kötelezettségei

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.

- bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni, ill. kérni, hogy a lakására, munkahelyre menjen érte.

- akadályoztatása esetén a vezetést lemondani késés esetén 30 percet kell várnia. A vizsgát 5 munkanappal előtte lemondani.

- a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.

- elméleti és gyakorlati oktatáson józan, kipihent, egészségileg és közlekedésbiztonságilag megfelelő állapotban, megfelelő öltözékben megjelenni.

- általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, az oktatói utasításokat követni.

- mulasztásait, hiányzásait pótolni.

- tudomásul veszi, hogy az órá(ka)t lemondani csak a megbeszélt időpont előtt 24 órával lehetséges, ellenkező esetben a gyakorlati óradíja(ka)t ki kell fizetnie.
 

A képző szerv jogai és kötelezettségei

A hallgató oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott kategóriára kiadott „Tantervi és vizsgakövetelmények” szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint a hallgató részletes tájékoztatást kap.

 

Észrevétel, kérelem, panasz

Panasz esetén javasoljuk elsősorban ügyfélfogadási irodánkhoz forduljon, személyesen, vagy írásban. Amennyiben ügyében nem intézkedünk megnyugtató módon úgy lehetősége van panaszával a szakmai felügyeleti szervünkhöz, a KAV-hoz (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/d) fordulni.
 

Vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott.

Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi jogszabályokból tájékozódhat.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Amennyiben további kérdése merülne fel a képzéssel kapcsolatban elérhetőségeinken szívesen állunk rendelkezésére.